لوپیناویر+ریتوناویر

لوپیناویر+ریتوناویر

دارو ضد ویروسها

لوپیناویر+ریتوناویر :

لوپیناویر+ریتوناویر : داروی آنتی رترووایرال که در عفونت HIV-1 مورد استفاده قرار میگیرد.

مکانیسم اثر لوپیناویر+ریتوناویر :

مهار کننده پروتئاز؛ مانع از شکسته شدن پیش سازهای Gag-Pol polyprotein می شود که به نوبه خود باعث تشکیل ذرات ویروسی نابالغ و غیربیماریزا می شود.
اثر ضد ویروسی اصلی ناشی از لوپیناویراست. ریتوناویر با مهارمتابولیسم ، باعث طولانی کردن اثروافزایش غلظت سرمی میشود

فارماکوکینتیک :

لوپیناویر
زمان پیک غلظتی: 4 ساعت
پیک غلظت پلاسمایی: (800 میلی گرم روزانه به مدت 4 هفته):
  3.7±11.8میکروگرم در میلی لیتر
نیمه عمر: 5 تا 6 ساعت
پروتئین بایندینگ : 98 تا 99٪
متابولیسم: CYP3A4 که توسط ریتوناویر مهار می شود
دفع: مدفوع (83٪)؛ ادرار (10٪)
ریتوناویر
جذب: متغیر ، با یا بدون غذا
حجم توزیع: 0.16 تا 0.66
  L/kg ( غلظت بالا در سرم و غدد لنفاوی)
پروتئین بایندینگ: 98 تا 99٪
متابولیسم: کبدی؛ پنج متابولیت ، غلظت کمی ازیک متابولیت فعال در پلاسما بدست امده است(اکسیداتیو)
نیمه عمر: 3 تا 5ساعت
زمان پیک غلظتی: 2 ساعت (محلول خوراکی)
دفع: ادرار (11٪)؛ مدفوع (86٪)

موارد مصرف لوپیناویر + ریتوناویر :

درمان عفونت ناشی از ویروس HIV

عفونت HIV-1

مقدار مصرف لوپیناویر + ریتوناویر :

مقدار 400mg/100 mg هر 12 ساعت یا 800mg / 200 mg روزانه در بیماران با کمتر 3 جایگزین های مرتبط با مقاومت لپیناویر.

دوز یکبار در روز فقط برای بیماران protease inhibitor-naïve  توصیه شده است و برای زنان باردار یا تجویز همزمان با داروهای efavirenz ، nevirapine ، fosamprenavir ، nelfinavir ، carbamazepine ، phenytoin یا phenobarbital توصیه نمی شود.

کودکان

از دوز یکبار در روز در کودکان یا نوجوانان استفاده نکنید (هر 12 ساعت توصیه میشود)

<2هفته: ایمنی و کارآیی اثبات نشده است

2 هفته تا 6 ماه:

  • محلول خوراکی: 300mg/75 mg درهرمترمربع یا 16mg/4 mg  در هر کیلوگرم  هر12 ساعت
  • در نوزادان كمتر از 6 ماه با داروهای efavirenz, nevirapine, fosamprenavir, nelfinavir مصرف نكنید.
  • استفاده از 300mg/75 mg درهرمترمربع در نوزادان با سن کمتر از 6 ماه با سطح پایین تری از لوپیناویرنسبت به بزرگسالان همراه بوده است. دوز لوپیناویر را ارزیابی کرده و برای فواصل زمانی مکرر با توجه به رشد تنظیم کنید.

6 ماه تا 18 سال

-محلول خوراکی:(عدم دریافت همزمان efavirenz ، nevirapine ، fosamprenavir یا nelfinavir)

230mg/57.5 mg/m²   درهر دوز هر 12 ساعت، از 400 میلی گرم لوپیناویردر دوز تجاوز نکند.، یا دوزهای مبتنی بر وزن ذکر شده :

7 تا <15 کیلوگرم: 12mg/kg/dose هر 12 ساعت بر اساس لوپیناویر

 15-40 کیلوگرم: 10mg/kg/dose  هر 12 ساعت بر اساس لوپیناویر؛ از 400mg/100 mg  هر 12 ساعت تجاوز نکند

> 40 کیلوگرم: به عنوان بزرگسالان؛ 400mg/100 mg هر 12 ساعت

-قرص خوراکی: (عدم دریافت همزمان efavirenz ، nevirapine ، fosamprenavir یا nelfinavir)

15-25 کیلوگرم یا 0.6-<0.9 منرمربع: m²: 200 mg/50 mg  هر 12 ساعت

>25-35 کیلوگرم یا 0.9-<1.4 m²: 300 mg/75 mg هر 12 ساعت

>35 کیلوگرم یا 1.4 m²: 400 mg/100 mg هر 12 ساعت

– 6 ماه تا 18 سال (با مصرف همزمان با efavirenz ، nevirapin ،fosamprenavir  ،nelfinavir)

300mg/75 mg/m² هر 12 ساعت. از 400 میلی گرم لوپیناویردر دوز تجاوز نکند.

  • دوز تأیید شده توسط FDA : 500 mg/125 mg هر 12 ساعت

موارد منع مصرف لوپیناویر+ریتوناویر :

حساسیت به دارو , مصرف همزمان با القاکننده های قوی CYP3A

-حساسیت به ریتوناویر ، لوپیناویر

-همزمانی مصرف با القا کننده های CYP3A4 و پیش سازهای اصلی

داروهایی که با لوپیناویر / ریتوناویر منع مصرف دارند شامل :

alpha1-adrenoreptor agonists (eg, alfuzosin), antiarrhythmics (amiodarone, bepridil, flecainide, propafenone, quinidine, dronedarone), rifampin, lomitapide, voriconazole, ergot derivatives (dihydroergotamine, ergonovine, ergotamine, methylergonovine), cisapride, St. John’s wort, lovastatin, simvastatin, lurasidone, ranolazine, pimozide, sildenafil (when used for PAH), midazolam, and triazolam, apalutamide, colchicine, elbasvir/grazoprevir

عوارض جانبی لوپیناویر+ریتوناویر :

اسهال , سردرد , تهوع , دردشکمی , ضعف , سندروم استیون جانسون , افزایش ALT , نفخ , نکرولیز سمی اپیدرمال , اریتم مولتی فرم , راش , هایپر گلیسمی , نوتروپنی , هایپر لپیدمی , هایپراورسمی , افزایش LFTs

اسهال

هایپرلیپیدمی

حالت تهوع

راش

درد شکم

افزایش ALT

سردرد

LFT های افزایش یافته

ضعف

هایپریوریسمی

نفخ شکم

نوتروپنی

سندرم استیونز جانسون

اریتما مولتیفرم

نکرولیز اپیدرمال توکسیک

هایپر گلیسمی

لوپیناویر+ریتوناویر
لوپیناویر+ریتوناویر

تداخلات دارویی :

آتورواستاتین , آریپیپرازول , آلپرازولام , آملودیپین , آمیودارون , اپرپیتانت , درونابینول , برنتوکسی مب , آرتسونات , تزاکافتور/ایواکافتور , الگزاکافتور/ تزاکافتور و ایواکافتور , بلونانسرین , کانابیدیول , بیکتگراویر , بن پریدول , کانابیس , کلرازپات , دوکسر کلسی فرول , انترکتینیب , دارولوتامید , آلپلیزیب , آباکاویر , کوبیمتینیب , بداکیلین , انکورافنیب , اردافیتینیب , دوولیزیب , الاگولیکس , کونیواپتان , کاریپرازین , آتوواکوئون , کابوزانتینیب , الویتگراویر , کابازی تاکسل , داریفناسین , کاناگلیفلوزین , کوبیسیستات , دلاویردین , دوتاستراید , سلیپرولول , آکالابروتینیب , آپالوتامید , بوسوتینیب , کریزوتینیب , دابرافنیب , بودزوناید استنشاقی , آلی ترتینوئین , ادوکسابان , بتریکسابان , آلوسترون , آوانافیل , سریتینیب , آلفوزوسین , داساتینیب , کوپانلیسیب , بریگاتینیب , الیگلوستات , کدئین , آپیکسابان , دروندارون , آلموتریپتان , آکسیتینیب , دوفتیلید , آستمیزول , بوپرنورفین , التریپتان , الوکسادولین , آسنوکومارول , افاتینیب , اپلرنون , داروناویر , رانولازین , دیدانوزین , افاویرنز , کینیدین | کوئینیدین , گل راعی , انزالوتامید , دی سولفیرام , برکسی پیپرازول , داپوکستین , داکلاتاسویر , کاربامازپین , کلادریبین , کلاریترومایسین , کلشی سین , کلوپیدوگرل , کلوزاپین , سیلوستازول , سیمواستاتین , سیناکلست , سیکلوسپورین , سیکلوفسفامید , میدازولام , دومپریدون , دوکسوروبیسین , دی هیدرو ارگوتامین , دیگوکسین , ریفامپین , سیزاپراید , تراستوزوماب , دروسپیرنون , دفراسیروکس , دفلازاکورت , دگزامتازون , دوسه تاکسل , بودزوناید , بورتزومیب , بوسپیرون , بوسنتان , پروپافنون , پیموزاید , ارلوتینیب , استروژن , بتامتازون , بروموکرپتین , برینزولامید , بوپروپیون

هشدارها :

-پانکراتیت گزارش شده و مرگ و میررخ داده است
-خطر ابتلا به سندرم immune reconstitution در صورت استفاده با
(HAART(highlyactive antiretroviral therapy
 

-هپاتوتوکسیسیته گزارش شده و مرگ ومیرخ داده است.

-به طور نادر طولانی شدن زمان QT و PR و torsades de pointes گزارش شده است.

– مواردی از بلوک قلبی درجه دوم و سوم مشاهده شده است.

-افزایش خونریزی از جمله هماتوم پوستی و هماتروزیس در بیماران مبتلا به هموفیلی نوع A و B تحت درمان با مهار کننده های پروتئاز

– ابتلای جدید به دیابت  ، تشدید دیابت در افراد که پردیابتیک هستندو افزایش قند خون در مبتلایان به HIV-1 که تحت درمان با مهار کننده پروتئاز قرار گرفته اند گزارش شده است.

– افزایش خطر سمیت (یعنی مشکلات جدی قلب ، کلیه یا تنفس) در نوزادان نارس یا سایرنوزادان به دلیل کاهش توانایی در از بین بردن پروپیلن گلیکول موجود در فرمولاسیون

-موارد تهدید کننده زندگی همچون سمیت قلبی ، اسیدوز لاکتیک ، نارسایی حاد کلیوی ، دپرسیون CNS و عوارض تنفسی منجر به مرگ ، به طور عمده در نوزادان نارس  گزارش شده است

نکات قابل توصیه :

– نظارت بر عملکرد کبد قبل و در طول درمان ، به ویژه در بیماران مبتلا به بیماری کبدی شدید
– ممکن است افزایش کلسترول و تری گلیسیرید رخ دهد. قبل از درمان و پس از آن دوره ای مانیتور شود.
– خطر توزیع مجدد چربی ، آنمی همولیتیک ، هایپرگلیسمی ، هایپربیلیروبینمی در صورت استفاده همزمان از سایر داروهای آنتی رترووایرال
-در چنین مواردی ، FDA
  مانیتورینگ جهت بررسی افزایش اسمولالیته سرم ، کراتینین سرم و سایر علائم سمیت را توصیه می کند

مصرف در بارداری :

در موارد ضروری که جایگزینی برای دارو وجود ندارد

-مطالعات حیوانی نتوانسته اند شواهدی از ناهنجاری های جنینی مربوط به درمان با این دارو را نشان دهند. این دارو فقط در صورت نیاز و بالاتر بودن سود آن نسبت به خطرات ممکن برای جنین در دوران بارداری استفاده می شود.


-دوز یک بار در روز در دوران بارداری توصیه نمی شود.


– محلول خوراکی نباید در دوران بارداری استفاده شود. حاوی الکل و پروپیلن گلیکول است.


– عدم نیاز به تنظیم دوز در دوره پس از زایمان

مصرف در شیردهی :

مراكز كنترل و پيشگيري از بيماري ها توصيه مي كنند كه مادران آلوده به HIV-1 ازشیردهی به فرزندان خود خودداری کنند تا از خطر انتقال HIV-1 جلوگیری شود. به دلیل احتمال انتقال HIV (در نوزادان با اچ آی وی منفی) ، ایجاد مقاومت ویروسی (در شیرخواران دارای HIV مثبت) و بروز عوارض جانبی در شیرخواران، به مادران توصیه میشود در صورت دریافت درمان ، شیردهی را متوقف کنند.

اشکال دارو لوپیناویر+ریتوناویر :

Kaletra

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *