پگلوتیکاز: داروی پگلوتیکاز: نوعی آنزیم نوترکیب پگیله اورات اکسیداز است که با كاتاليز كردن اكسيداسيون اسيد اوریک به آلانتوئين (،متابولیت غیرفعال و محلول در آب اسید اوریک) اثر درماني خود را ایجاد می کند. اشکال دارو : محلول تزریقی8میلیگرم در …

بیشتر بخوانید


راسبوریکاز: داروی راسبوریکاز یک آنزیم اورات اکسیداز نوترکیب است که با مهندسی ژنتیکی  در ساکارومایسز سرویزیه تولید می شود.ژن کد کننده این آنزیم از آسپرژیلوس فلاووس گرفته می شود . موارد مصرف راسبوریکاز : ‎راسبوریکاز یک داروی تزریقی می باشد …

بیشتر بخوانید


سولفین پیرازون: سولفین پیرازون داروی دفع کننده اسید اوریک است که برای کاهش میزان اورات سرمی در بیماری نقرس استفاده می شود. فاقد اثرات ضد التهاب، ضد درد و مدری است. موارد مصرف سولفین پیرازون : از این دارو جهت …

بیشتر بخوانید


پروبنسید: پروبنسید یک داروی اوریکوز اوریک  ( دفع اوریک اسید در ادرار) است که با مهار ترشح کلیوی آنیون های ارگانیک و کاهش بازجذب توبولار اوره عمل می کند. داروی پروبنسید عمدتا در درمان نقرس و هایپر اوریسمی استفاده می …

بیشتر بخوانید


کلشی سین : کلشی سین یک آلکالوئید است که از گیاه کلشیکوم آتمنال به دست می آید. این دارو برای پیشگیری یا درمان حملات عود کننده بیماری نقرس استفاده می شود.کلشیسین با کاهش تورم و کاهش ساخت کریستال های اسید …

بیشتر بخوانید